Historia Pyskowickiego Węzła Kolejowego
 

 

Pyskowice to jedno z najstarszych miast Górnego Śląska. Są położone w skrajnej, zachodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Miasto samo w sobie dzieli się obecnie na dzielnice: Pyskowice „Nowe” - umownie patrząc, od obwodnicy miasta (DK94) na północ, na południe zaś - Pyskowice „Stare”, idąc wzdłuż ul. Piaskowej „Dzierżno” we wschodniej, a także „Zaolszany” w zachodniej części miasta. Zamieszkuje je niecałe 20 tysięcy mieszkańców. Gmina Pyskowice należy do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (inaczej: Metropolia GZM, powstała 1 lipca 2017r.). 

 

Początki kolei w Pyskowicach

1879-1918

Pierwszą linię kolejową do Pyskowic (Peiskretscham) oddano do użytku 15 sierpnia 1879 roku. Prowadziła ona z Toszka (Tost) i była przedłużeniem linii z Wrocławia (Breslau) przez Opole (Oppeln) do Toszka, a docelowo do Bytomia (Beuthen O/S). Niektóre źródła mogą wskazywać także na koncesję budowy linii kolejowej w przebiegu Opole - Strzelce Opolskie (Groß Strehlit) - Pyskowice (Peiskretscham)  - Biskupice (Biskupitz) - Chebzie (Morgenroth), wydaną 1 lutego 1873r.

 

1 marca 1880r. otwarto linię do Gliwic Łabęd (Gleiwitz Laband) a 15 maja 1880r. do Zabrza Biskupic (Borsigwerk). Pyskowice przestały zatem być stacją końcową; jednocześnie uzyskały status „węzłowej”, czyli takiej z której pociągi odjeżdżają w przynajmniej trzech różnych kierunkach. W 1902 r. w ramach rozbudowy stacji powstaje parowozownia wraz z przyległym jej kompleksem warsztatowym, wagonownią, oraz budynkami logistyki towarowej. Na przestrzeni 1902-1906 r. powstało także pierwszych sześć budynków pierwszej kolonii mieszkalnej dla kolejarzy (przy obecnej ul. Wolności).

1 października 1909 roku powstało przedsiębiorstwo „Gewerkschaft Altenberg II und Peiskretscham”, które zleciło budowę pierwszej linii na potrzeby działalności kolei piaskowej. Otwarto ją równo trzy lata po zawiązaniu przedsiębiorstwa - 1 października 1913 roku - z kapitałów Borsiga i Ballestrema. Obsługiwała kopalnie węgla kamiennego zaopatrując je w piasek podsadzkowy wydobywany w okolicach Pyskowic.

Pocztówka z Peiskretscham Bahnhof, 1904r.

Pocztówka z Peiskretscham, ?r.

Pocztówka z Peiskretscham, 1909r.

Pocztówka z Peiskretscham Bahnhof, ?r.

Pocztówka z Peiskretscham Bahnhof, ?r.

Pocztówka z Peiskretscham Bahnhof, ?r.

Pocztówka z Peiskretscham Bahnhof, 1915r.

Pocztówka z Peiskretscham Bahnhof, okolica 1940r.

Zjazd pracowników Deutsche Reichsbahn, pomiędzy 1935 a 1940 rokiem; autor nieznany.

Plan sytuacyjny Parowozowni Pyskowice (Betriebswerk Peiskretscham), 1941r.

Okres I Wojny Światowej to przestój w rozwoju kolejnictwa, choć nie oznacza to umniejszania roli tutejszej stacji. Kolej była jednym z podstawowych środków transportów wojskowych, a same tylko Pyskowice obsługiwały nawet w okolicach 80-100 eszelonów w ciągu doby. W przewozach towarowych natomiast coraz większą część pracy rozrządowej przejmowały Gliwice (w Pyskowicach rozrządzano ok. 50 pociągów o średniej długości ok. 60 wagonów). Obsługa tak sporej ilości przewozów militarnych ograniczała przepustowość tutejszych torowisk, a więc zadanie stacji gliwickiej w odciążaniu Pyskowic w zasadzie wykreowało się samoistnie.

 

Kolej w Pyskowicach w okresie międzywojennym oraz II Wojny Światowej

1918-1945

Na przełomie lat 20 i 30 XX wieku rozpoczyna się dynamiczny rozwój południowej części miasta. W szczególności rozwijają się osiedla robotnicze przeznaczone kolejarzom i pracownikom przemysłu ciężkiego. Przy stacji piaskowej wybudowany został m. in. budynek mieszkalny dla pracowników piaskowni. W późniejszym czasie następował dalszy rozwój kolonii kolejowych przy dzisiejszych ul. Kolejowej, oświęcimskiej czy Sikorskiego.

 

Okres międzywojenny oraz sama II Wojna Światowa nie wyrządziły dużych szkód dla miasta czy samego węzła kolejowego; wręcz w tym okresie stacja rozbudowywała się i to gwałtownie, podobnie jak większość obszaru Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, który miał być podczas wojny zapleczem zbrojeniowo-paliwowym Rzeszy. W planach Adolfa Hitlera, stacja w Pyskowicach najprawdopodobniej miała zostać jednym z trzech największych ówcześnie w Europie węzłów towarowo-rozrządczych. Pyskowice jako skrajne, regionalnie miasto-sypialnia, razem z trzema innymi skrajnymi w tym obszarze - Tychami od południa, Tarnowskimi Górami od północy i Sosnowcem (w połączeniu z Będzinem) od wschodu, miały tworzyć coś w rodzaju przemysłowego zagłębia na wzór niemieckiego Zagłębia Ruhry” („Ruhrgebiet”).

 

Ówcześni mieszkańcy Pyskowic byli zadowoleni, ponieważ nie brakowało pracy, tak samo jak miejsc do osiedlania się. Dodatkowo, dla kolejarzy powstały specjalne, mieszkaniowe osiedla kolejowe. Miasto rosło, pojawiały się nowe perspektywy, nie tylko przewozu towarów i ludzi, ale dzięki temu wzrostu miasta do większej rangi. W tym czasie powiększono parowozownię o kolejne, dłuższe (na potrzeby większych maszyn) stanowiska, a razem z nimi - obrotnicę. Zaplanowano budowę dużej stacji rozrządowej. Powstały także plany budowy nowych grup torów oraz drugiej parowozowni, które zaczęto realizować. Do dziś widać szkielety konstrukcji i ścian wielkich inwestycji, które zostały nagle przerwane w okolicach roku 1942, ze względu na pierwsze porażki wojenne Adolfa Hitlera, a co za tym idzie, potrzebę przeniesienia kosztów z infrastruktury kolejowej na wojsko. 

W okolicach ul. Mickiewicza, przy wyjeździe ze stacji Pyskowice w stronę Paczyny, a dalej Strzelec Opolskich, ulokowane są imponujących rozmiarów elementy infrastruktury kolejowej wykonane w latach ok. 1941-1943, w większości z cegły i betonu. Istnieje wiele spekulacji na temat historii powstałych wiaduktów oraz przeznaczenia ogromnych rozmiarów przestrzeni tunelowych pod planowanym miejscem na tory. Jedne z nich mówią o dużym znaczeniu dla tej kwestii poprzedniego koryta rzeki Dramy, inne snują domysły o planowanych pod torowiskiem przyszłego węzła schronach pancernych, z przeznaczeniem pod specjalne pociągi wojskowe i jenieckie. Dodatkowo z terenów wschodnich miały tu być przywożone a następnie składowane, rozdzielane i wysyłane w głąb Rzeszy surowce i produkty rolne, a także zdobycze wojenne, głównie z Ukrainy.

 

W związku ze znanymi pomysłami Alberta Speera dotyczącymi tzw. „olbrzymiej kolei” („Breitspurbahn”), a także obecności w Pyskowicach torów nie tylko o rozstawie normalnym (1435mm), ale i szerokiego toru (1520mm) prowadzącego na wschód kraju (Chorzów Batory – Bytom – Pyskowice – Opole Wschodnie – Jelcz Miłoszyce – Wrocław), pojawiają się spekulacje mówiące o tym iż wielkość tutejszych budowli wynika właśnie z potrzeb pomieszczenia torów o szerokości około 3000-4000mm. Wiele z tych teorii, choć na pozór absurdalna, wydaje się mieć swoje uzasadnienie, głównie w postaci powstałych w tamtym czasie licznych, pomniejszych schronach, bunkrach i okopach okalających niemalże cały teren planowanego tutaj przedsięwzięcia budowlano-kolejowego o olbrzymich rozmiarach. 

 

W bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy znajdował się niemiecki obóz pracy. Do budowy wiaduktów w dużej mierze wykorzystywani byli jeńcy wojenni i przymusowi robotnicy, zgromadzeni w tychże obozach, a wcześniej przesiedleni z Łambinowic, ze Stalagu VIII-B 344 Lamsdorf. Byli to głównie Żydzi, oraz Kanadyjczycy, Szkoci i Brytyjczycy, którzy zostali w nim osadzeni w wyniku bezpośredniego ujęcia, zaraz po nieudanym desancie pod Dieppe 19 sierpnia 1942r. Do pracy przy wiaduktach dołączyli również pojmani żołnierze Armii Radzieckiej przesiedleni ze Świętoszowa, z obozu Stalag VIII-E 308 Neuhammer. Firmą wykonawczą, która również niejako "zatrudniała" więźniów była Holzmann AG/Redermann AG pozostająca wtedy we ścisłej współpracy z Albertem Speerem, architektem wynajmowanym przez Hitlera, który znany jest z takich projektów jak właśnie niemiecka kolej olbrzymia „Breitspurbahn”, czy „Riese” w Górach Sowich. Dwa z pyskowickich obozów pracy (E 578 i E 749) były zlokalizowane przy dzisiejszej ul. Brzozowej i Ogrodowej, gdzie obecnie rozwijają się ogródki działkowe. Po barakach nie zostało ani śladu, jedyną oznaką po obozie są poniemieckie ogrodzenia z drutami kolczastymi, zgodnie z techniką więzienną zagięte do wewnątrz. Zmarli, zostali pochowani na pyskowickim, żydowskim cmentarzu na Zaolszanach.

 

Albert Speer zaprojektował również i rozpoczął budowę drugiej parowozowni razem z zapleczem do obrządzania i postoju lokomotyw. Obiekt wyjątkowo strzeżony, usiany jednoosobowymi wieżyczkami strzelniczymi wokół. Nigdzie nie publikowano dotąd żadnych zdjęć czy skanów tego miejsca z czasów wojny, bądź też krótko po niej, w związku z czym ciężko jest ustalić, czy jego obecny stan, na który składa się w zasadzie kilka kanałów oczystkowych i jedna, wysoka na ok. 4-5m ściana hali parowozowni jest wynikiem przerwania budowy w tak wczesnym etapie, czy też zniszczenia budynków przez wojska radzieckie. Parowozownia powstawała w przebiegu planowanej linii kolejowej niemieckiej „Breitspurbahn”: Rostów nad Donem – Donieck – Połtawa – Kijów –Lwów – Kraków – Katowice – Wrocław –Chociebuż – Welthauptstadt Germania (Berlin) – Hanower – Bielefeld – Zagłębie Ruhry – Akwizgran – Liège –Saint-Quentin – Paryż. ​

 

Warto wspomnieć, iż Hitler nigdy nie pojawił się osobiście w Pyskowicach. Nie odwiedził również pobliskich Łabęd, gdzie z równie wielkim rozmachem, wybudował z sukcesem przeprawę wodną na rzece Odrze - „Adolf Hitler Kanal”, dziś jako „Kanał Gliwicki”. Otworzył go jego zastępca, Rudolf Hess, w grudniu 1939r.

 

Dziś dzieje się tu niewiele. W zasadzie z pyskowickich wiaduktów poniemieckich tylko jeden jest nadal wykorzystywany przez regularną linię kolejową PKP PLK, drugi przez Kopalnię Piasku Kotlarnia. Lokomotywownia, doprowadzające do niej torowisko od strony głównej stacji oraz kanały oczystkowe skąpane są w gęstwinie zarośli i drzew popadając w ruinę.

Wiadukty przy ul. Mickiewicza z dolnego poziomu.

Wiadukty przy ul. Mickiewicza z dolnego poziomu. Widok na nieczynny.

Wiadukty przy ul. Mickiewicza z dolnego poziomu. Widok na czynny, przez który przebiega szlak z Pyskowic w stronę Strzelec Opolskich.

Wiadukty przy ul. Mickiewicza z dolnego poziomu. Widok na nieczynny.

Wiadukty przy ul. Mickiewicza z dolnego poziomu.

Wiadukty przy ul. Mickiewicza z dolnego poziomu.

Jeden z bunkrów ulokowanych wzdłuż szlaku kolejowego w str. Pyskowic od str. Strzelec Opolskich.

Wiadukty przy ul. Mickiewicza z dolnego poziomu.

Wiadukty przy ul. Mickiewicza z dolnego poziomu.

Wiadukty przy ul. Mickiewicza z górnego poziomu, z widokiem w stronę dawnej grupy towarowej PKP. Drzewa wyrosły na resztach podkładów kolejowych, które tworzą jedyne możliwe ścieżki dojścia do wiaduktu.

Wiadukty przy ul. Mickiewicza z górnego poziomu.

Wiadukty przy ul. Mickiewicza z górnego poziomu.

Wiadukty przy ul. Mickiewicza z górnego poziomu.

Wiadukty przy ul. Mickiewicza z górnego poziomu.

Wiadukty przy ul. Mickiewicza z górnego poziomu.

Wiadukty przy ul. Mickiewicza z górnego poziomu.

Niedokończona ściana II parowozowni Pyskowice.

Niedokończona ściana II parowozowni Pyskowice.

Niedokończona ściana II parowozowni Pyskowice.

Ukryta pomiędzy wiaduktami a wjazdem na właściwą dziś stację Pyskowice podpora II lokomotywowni Pyskowice.

Wokół znajdują się liczne ślady zerwanego torowiska.

Kolej w Pyskowicach w okresie PRL

1950-1989

Pierwszy znaczący ruch w obrębie pyskowickiego węzła kolejowego po II WŚ to otwarcie linii z Lublińca do Pyskowic, 17 maja 1953r. Nowe odgałęzienie pozwoliło odciążyć węzeł w Tarnowskich Górach, jednocześnie wykorzystując nadwyżki zdolności rozrządowych w Gliwicach i Pyskowicach, które następnie kierowane były na mniej obciążoną linię Lubliniec – Kluczbork. Początek lat 60-tych to również początki elektryfikacji: 3 października 1960r., zelektryfikowano magistralę Gliwice – Strzelce Opolskie – Wrocław. Pierwszy inauguracyjny pociąg na nowo zelektryfikowanej magistrali z Gliwic do Wrocławia składał się z EZT ED70-01, który brał udział w otwarciach wszystkich nowo elektryfikowanych linii w latach 60-tych. ​W okresie tym również kolej piaskowa zyskała sieć nad torowiskiem.

Ze względu na położenie bliskie zakładom czołgowym w Łabędach, Pyskowice były w tym czasie obserwowane przez Centralną Agencję Wywiadowczą Stanów Zjednoczonych (CIA). Niektóre z raportów z okresu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych zostały odtajnione. Pyskowice widnieją w nich jako "Pyskowice Marshalling Yard" (Stacja Rozrządowa Pyskowice) lub "Pyskowice (Peiskretscham) Railroad Stadion"  (Stacja Kolejowa Pyskowice). 

 

Obserwacjom CIA w lwiej części została poświęcona obsługa ruchu towarowego na stacji, ze szczególnym uwzględnieniem składów specjalnych czy wojskowych. Amerykańskie służby szacowały stałe zatrudnienie w Pyskowicach ok. 20 parowozów i 250 pracowników lokomotywowni oraz towarzyszących jej warsztatów, a także ruch w tamtym okresie na poziomie ok. 4200 wagonów towarowych dziennie (ok. 70 składów towarowych).

 
Zrzut ekranu 2019-11-3 o 00.28.12.jpg
Zrzut ekranu 2019-11-3 o 00.28.29.jpg
Zrzut ekranu 2019-11-3 o 00.30.59.jpg

Na przestrzeni 1961-1964r. budowano nową linię łączącą powstające osiedle mieszkaniowe w północnej części miasta (głównie dla pracowników łabędzkiej huty, walcowni metali oraz zakładów mechanicznych BUMAR Łabędy) ze stacją główną na południu. Pięciokilometrowa odnoga do stacji końcowej pochłonęła ok 26.5 miliona złotych. Według ówczesnych hucznych informacji medialnych "Miasto" zostało oddane do użytku na nieco ponad 20 dni przed planowaną datą otwarcia, co było powodem do dumy dla ówczesnej władzy, samych robotników czy kolejarzy. W ramach tej budowy powstał także przystanek Gliwice Kuźnica, koło zakładów pracy.

 

Oficjalna inauguracja ruchu pasażerskiego na linii 198 miała miejsce 4 grudnia 1964r. kiedy to w planowy kurs na trasie Pyskowice-Pyskowice Miasto-Pyskowice wyruszył pierwszy pociąg osobowy obsługiwany jednostką elektryczną EN57-098. W uroczystości otwarcia wzięli udział przedstawiciele Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych z dyrektorem inżynierem Radomińskim na czele a także KP PZPR Podleś i zastępca przewodniczącego PRN Szafranek w otoczeniu tłumu mieszkańców Pyskowic. Z "Miasta" pociągi kursowały do m.in. Gliwic, Zabrza, Katowic, Bytomia, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Zawiercia, a nawet Częstochowy. Niemal od razu, zapowiadano zwiększenie ilości kursów na wiosnę 1965r. W tym roku ruszyły także prace nad budynkiem stacyjnym. Do jego powstania pasażerów obsługiwano jedynie w prowizorycznej kasie przy peronach, skonstruowanej ze zwykłej nieogrzewanej budki.

Zaraz po zakończeniu budowy dzielnicy mieszkalnej dla pyskowickiej klasy robotniczej planowano rozpocząć budowę okalającego przystanek "Miasto" osiedla dla przesiedleńców z Chorzowa i Bytomia. Do realizacji wielkiego planu ostatecznie nigdy nie doszło. Budowę osiedla w dość wczesnym etapie prac przerwano, w wyniku czego od południa stacja "Miasto" graniczyła z blokami, a od północy z polami uprawnymi. Miała bezpośrednie połączenie z kilkustanowiskowym dworcem autobusowym PKS.


więcej: Jak budowano "Nowe Pyskowice", Historia miasta-satelity (w przygotowaniu)
 
elektryczny.png

Stacja "Miasto" chwilę po otwarciu. Jeden z pierwszych pociągów planowych, 1964r. // autor nieznany.

Jeden z pierwszych potoków pasażerskich, potrójne jednostki EN57 obsługiwały połączenia służbowe i pracownicze dla pracowników Huty Łabędy i BUMAR Łabędy. Okolice 1964/5 // autor nieznany.

Trwa budowa osiedla mieszkaniowego, które miało okalać przystanek. Czasy świetności Pyskowic Miasta, widoczny nieodzyskany nigdy napis stacyjny, zegar, przeszklone tyły budynku i wejście do toalet, okolice 1970. // fot. Ginter Klaka.

Idealny widok na wiaty peronowe a w oddali na nastawnię w Pyskowicach Mieście, koniec lat 80. // autor: Krzysztof Jakubina

Peron 1, rok 1997. // autor nieznany.

Jeden z najlepszych skanów przedstawiających ruch na przystanku, dość przewrotnie, pochodzi z okresu stopniowego wygaszania ruchu na linii 198. Jednostki EN57-1211 i EN57-1203 przyprowadziły jeden z poc. osobowych do przystanku Pyskowice Miasto, 30.01.2000r. // fot. Mariusz Senderowski.

Rozbiórka torowiska, 2000. // autor: M.K. strzelec2112

 

po lewej: "Sztandar Metalowca", 22.12.1964r.; wyszukane przez M. Kołodziej.

Budynek dworca „Miasto” został zaprojektowany w 1966r. przez czołowego architekta Biura Projektów Budownictwa Kolejowego w Katowicach - Karola Fojcika. Jego możliwości projektowe były, co warto zaznaczyć, okraszone wieloma ograniczeniami. W tamtym czasie, szukano możliwie każdej okazji do zminimalizowania kosztów budowy obiektów dworcowych, a także zmierzano do ich wielofunkcjonalności np. poprzez integracje z dworcami PKS czy małymi pasażami handlowymi. Projektowano także „szablony” czyli uniwersalne elementy infrastruktury kolejowo-pasażerskiej czy też same dworce schematyczne. Celem takiego działania była możliwość realizowania budowy z jednego schematu w kilku lokalizacjach, dostosowując je jedynie do planowanego natężenia ruchu w danym miejscu. (Np. „Powtarzalny budynek obsługi pasażera przy dużym zakładzie pracy”, ”Mały dworzec dla obsługi do 100 pasażerów w godzinach szczytu”, czy Wiata „Parasol”).

 

Jednym z takich projektów był właśnie dworzec „Miasto”, choć tutaj, jak na tamten czas, nie można było odczuć oszczędnego projektowania. Pierwotnie Fojcik planował budynek jako czołowy; jednak najprawdopodobniej ze względu na równoczesne do czasu uruchomienia linii 198 plany przedłużania jej w przyszłości do Tworoga (a co za tym idzie przekształcenia stacji z końcowej/początkowej w przelotową) projektant zdecydował się na przeszklony pawilon górujący nad peronami ulokowanymi w niewielkim wykopie.

 

W budynku dworca, który oddano do użytku w 1969r. Na 1200 metrach kwadratowych zmieściły się kasy biletowe, kiosk prasowy, poczekalnia z tablicą odjazdów i przyjazdów a także przechowalnia bagażu. Z zewnątrz budynku, od strony peronów i stanowisk PKS znajdowało się zejście schodami do toalet. W centralnie ulokowanym atrium stanęła fontanna z rzeźbą wykonaną przez prof. Stanisława Hochuła, kierownika pracowni rzeźbiarskiej Katowickiej Akademii Sztuk Pięknych.

 

Tyły budynku były przeszklone na prawie całej długości i szerokości ścian, co pozwalało dogodnie obserwować ruch pociągów na przystanku z każdego miejsca wewnątrz - wpływało to niestety niekorzystnie na regulację temperatury wewnątrz budynku. Mimo to, był perełką swoich czasów - uznawany za bardzo nowoczesny i przyjazny pasażerom. Nie został jednak szerzej udokumentowany na kliszach ze względu na panujący wtedy zakaz fotografowania obiektów kolejowych - co ciekawe, nieobowiązujący natomiast wokół parowozowni Pyskowice. 

W związku z zaniechaniem rozbudowy osiedla mieszkaniowego aż po granice Sroczej Góry (na płn. od P. Miasta) upadło też kilka innych ważnych, okolicznych inwestycji jak np. rozbudowa kościoła pw. Nawrócenia Św. Pawła (wybudowany tylko częściowo). W początkowej fazie budowy kościoła, zakładano przejazd kolejowy w trasie dojścia dla wiernych do budynku od ul. Wieczorka. Było to zapewne przygotowanie pod dalekosiężne plany ewentualnego przedłużania linii 198 dalej w kierunku Tworoga, dzięki czemu "Miasto" miało szansę na awans z pozycji stacji końcowej na przelotową.

Zrzut%20ekranu%202020-08-26%20o%2000.16_
fojcik3
14a-1.png

 

(ilustracje powyżej: plany projektowe dworca Pyskowice Miasto, Karol Fojcik - Biuro Projektów Budownictwa Kolejowego Katowice, archiwum SGSARP)

Pyskowice Miasto szybko stało się dla lokalnej społeczności symbolem nowej, elektrycznej kolei. Jednocześnie było też miejscem uhonorowania odchodzącej w przeszłość trakcji parowej. Wobec rozwoju kolei w regionie, na początku lat 70-tych powstaje pomysł utworzenia w Pyskowicach filii Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Ku pokrzepieniu idei zorganizowano kilka pociągów specjalnych z parowozem kursujących między Pyskowicami a "Miastem" po linii 198. Ostatni pyskowicki parowóz Ty45-158, który miał ważną rewizję kotła do końca 1986 roku, z inicjatywy ówczesnego naczelnika, wysłano do naprawy rewizyjnej poszerzonej, do Strzemieszyc. Po jej wykonaniu maszyna obsługiwała poc. specjalne na trasie do "Miasta" z okazji Dni Pyskowic (wrzesień) oraz Dnia Kolejarza (listopad) w 1986r. i 1987r.

Linię z Pyskowic do Lublińca zelektryfikowano w roku 1973, do Zabrza Biskupic i Bytomia w 1980. Z nowo otwartego połączenia kolejowego między osiedlem a starą częścią miasta jak i pozostałymi ośrodkami w aglomeracji górnośląskiej pasażerowie korzystali chętnie do końca lat 80-tych.

Parowóz Ty45-158 z pociągiem specjalnym z okazji Dn Pyskowic przy peronie 1 przystanku "Miasto", wrzesień 1987r. // fot. Krzysztof Jakubina

Parowóz Ty45-158 z pociągiem specjalnym z okazji Dn Pyskowic przy peronie 1 przystanku "Miasto", wrzesień 1987r. // fot. Krzysztof Jakubina

Parowóz Ty45-158 z pociągiem specjalnym, widok na peron 1 i dalej na wyjście do miasta, wrzesień 1987r. // fot. Krzysztof Jakubina

Parowóz Ty45-158 z pociągiem specjalnym, widok na peron 1 i dalej na wyjście do miasta, wrzesień 1987r. // fot. Krzysztof Jakubina

Widok z budki maszynisty, na wysokości łuku w Paczynce, 1987r. // fot. Krzysztof Jakubina

Parowóz Ty45-158 z pociągiem specjalnym, widok na peron 2, wrzesień 1986r. // fot. Krzysztof Jakubina

Parowóz Ty45-158 z pociągiem specjalnym, łuk na wysokości Paczynki, wrzesień 1986r. // fot. Krzysztof Jakubina

Parowóz Ty45-158 z pociągiem specjalnym, łuk na wysokości Paczynki, wrzesień 1986r. // fot. Krzysztof Jakubina

Parowóz Ty45-158 z pociągiem specjalnym, wrzesień 1986r. // fot. Krzysztof Jakubina

Parowóz Ty45-158 z pociągiem specjalnym, oddala się linią 198 w kier. Pyskowic, wrzesień 1986r. // fot. Krzysztof Jakubina

Ty45-158 w MD Pyskowice, 1986r. // fot. Krzysztof Jakubina

TKw2-114 i TKt3-16 eksponowane przed MD Pyskowice, 1986r. // fot. Krzysztof Jakubina

TKw2 114 po przywiezieniu do Pyskowic, 1986r. // fot. Krzysztof Jakubina

Ty45-158 na stacji Pyskowice, z prawej dworzec i stara tabliczka z nazwą stacji pod zadaszeniem peronu pierwszego, 1987r. // autor: Krzysztof Jakubina

TKt48-64 z poc. osobowym wjeżdża na stację Pyskowice po minięciu nastawni bramowej Pk5, 1979r. // autor: W&H Bruzter.

Budynek dworcowy z nową tabliczką, jeszcze z zadaszeniem nad peronem 1, pomiędzy 1990 a 2000r.

Do MD Pyskowice sprowadzono kilka parowozów, w celu wcielenia ich na stan nowej placówki muzealnej. Były to m.in. odrestaurowane specjalnie w tym celu TKw2-114 i TKt3-16 z kopalni w Zabrzu, Tp4-148 i Tp4-217 z Kopalni Piasku Kotlarnia, wspomniany już pyskowicki Ty45-158, a także ostatni pracujący parowóz normalnotorowy Baziel z Huty Zygmunt. Później, do tego grona dołączył jeszcze parowóz TKt1-63, którego niestety nie zdążono już wyremontować. Po drodze wystąpił też znaczący problem z naprawami ostatnich pyskowickich Ty45, które zawsze dotąd naprawiała ZNTK Bydgoszcz. Po zakończeniu napraw parowozów w Bydgoszczy nie było komu i gdzie zająć się ich przeglądem i naprawą. Plany związane z placówką muzealną i kolejne remonty maszyn przekreśliło wprowadzenie stanu wojennego. Po jego zakończeniu próbowano jeszcze w latach 80-tych powrócić do ich realizacji -  niestety bezskutecznie. Warto wspomnieć, że Parowozownia I kl. Pyskowice była jedną z czterech w Polsce dostępnych do fotografowania i zwiedzania dla miłośników kolei (głównie z zagranicy) w czasach PRL-u.

 

Lata 80'-90' to również czas zakończenia obsługi trakcji parowej w MD Gliwice. Wiele parowozów różnych serii było przekazywanych na stan pozostającej ciągle pod parą Lokomotywowni I klasy Pyskowice (MD Pyskowice). Niestety, z czasem stało się to też miejsce zsyłania parowozów wycofanych lub niezdolnych do dalszej eksploatacji na tory odstawcze. Tam czekały na dalsze decyzje dotyczące ich przyszłości, niektóre stoją do dziś.

W drugiej połowie lat 80-tych rozpoczęły się prace nad projektem I linii Kolei Ruchu Regionalnego (w początkowej fazie na odcinku od Pyskowic do Katowic Bogucic). Ruszyła budowa nowych wiaduktów, tzw. podejść: bytomskiego oraz łabędzkiego na równi z wjazdem linii kolei piaskowej od strony Czechowic, wraz z nowoczesną nastawnią PKA, do której miała zostać przeniesiona obecnie istniejąca PkA. Równocześnie z nimi, powstaje nowy peron czwarty, dedykowany podejściu bytomskiemu, wraz z tunelem podziemnym. Prowadzone prace, miały na celu przeniesienie ruchu z peronu pierwszego, na czwarty. Pozostałe założenia ruchowe ulegały zmianom kilkukrotnie w trakcie projektowania KRR w Pyskowicach. Początkowo planowano obsługiwać ją wyspowo, z peronu drugiego. Później, rozważano wykorzystanie peronu pierwszego wraz z jedną z krawędzi peronu drugiego. Wyznaczono także budynki do bezwzględnej likwidacji, umieszczone w osi toru planowanej kolei aglomeracyjnej. Zawierała się w tym m.in. nastawnia bramowa Pk5. 

W północnej części stacji, przy rozgałęzieniu prowadzącym do Pyskowic Miasta (w bezpośrednim sąsiedztwie nastawni PkC), rozpoczęto prace ziemne, przygotowujące teren pod budowę Centrum Zaplecza Technicznego (Stacji Postojowej KRR). Wielotorowe zaplecze, wraz z lokomotywownią przystosowaną do obsługi elektrycznych zespołów trakcyjnych, miało zajmować tereny pomiędzy ul. Mickiewicza, a torowiskiem będącym odgałęzieniem linii do „Miasta”. Tam zaplanowano także budowę peronu służbowego. Uruchomiono specjalne pociągi, tzw. „wahadła”, które transportowały w to miejsce materiał ziemny, wydobywany przy podejściu bytomskim.

 

Niestety, planowane otwarcie pierwszego odcinka o długości 41 kilometrów w 1995 roku nie miało miejsca - projekt upadł wraz z początkiem lat 90-tych, co przyniosło bardzo szybko postępującą degradację kolei w Pyskowicach. Nie zdążono oddać do użytku żadnej z infrastrukturalnych inwestycji, choć położono bardzo duży nacisk na realizację przynajmniej budowy nowej nastawni PKA wraz z podejściem bytomskim. Miało to rozwiązać problem wyjazdu z torów postojowych grupy towarowej, w kierunku Bytomia (ze względu na układ torowy, pociągi trzeba było najpierw cofać w kierunku Paczyny).

Trybuna Robotnicza, 1986, nr 166 (wyszukał Piotr Borowiak, źródło: Śląska Biblioteka Cyfrowa)

Trybuna Robotnicza, 1986, nr 166 (ciąg dalszy, wyszukał Piotr Borowiak, źródło: Śląska Biblioteka Cyfrowa)

Trybuna Robotnicza, 1986, nr 149 (wyszukał Piotr Borowiak, źródło: Śląska Biblioteka Cyfrowa)

Trybuna Robotnicza, 1986, nr 149 (ciąg dalszy, wyszukał Piotr Borowiak, źródło: Śląska Biblioteka Cyfrowa)

Trybuna Robotnicza, 1986, nr 149 (ciąg dalszy, wyszukał Piotr Borowiak, źródło: Śląska Biblioteka Cyfrowa)

Trybuna Robotnicza, 1984, nr 88 (wyszukał Piotr Borowiak, źródło: Śląska Biblioteka Cyfrowa)

Trybuna Robotnicza, 1984, nr 88 (wyszukał Piotr Borowiak, źródło: Śląska Biblioteka Cyfrowa)

 

Regres węzła po upadku PRL

1989-2000

Koniec PRL-u i lata dziewięćdziesiąte to już stopniowe wygaszanie planów rozwojowych Pyskowic ogółem. W czerwcu 1999 roku zostaje zamknięta dla ruchu towarowego linia Zabrze Mikulczyce – Pyskowice. Po tym kolej przystąpiła do działań w związku z linią 198. Z roku na rok uszczuplana siatka połączeń między miastami, a nawet między dwoma dworcami samych Pyskowic zmusiła podróżnych do przesiadania się na transport kołowy - autobusowy i samochodowy.  ​ 

 

W końcu, 2 kwietnia 2000r. w Pyskowicach Mieście kończy bieg ostatni pociąg osobowy złożony z EZT EN57, a ruch pasażerski na stacji zostaje całkowicie zamknięty dzień później decyzją PKP. Postanowienie o całkowitej likwidacji linii (od sieci po podkłady) następuje 23 stycznia 2002r. Zlikwidowano przejazd kolejowy przez ul. Poznańską (DK901), wiaty i latarnie zostały rozkradzione, a nastawnia wyburzona. Zniknął także spory szyld dworcowy umieszczony nad schodami od strony dworca PKS i zegar. Rozbiórka trwała dwa i pół roku, została zakończona 1 czerwca 2004r.

Trybuna Śląska, 2000, nr 68 (wyszukał Piotr Borowiak, źródło: Śląska Biblioteka Cyfrowa)

Trybuna Śląska, 2000, nr 68 (ciąg dalszy, wyszukał Piotr Borowiak, źródło: Śląska Biblioteka Cyfrowa)

Trybuna Śląska, 1999, nr 295 (wyszukał Piotr Borowiak, źródło: Śląska Biblioteka Cyfrowa)

Trybuna Śląska, 1999, nr 295 (ciąg dalszy, wyszukał Piotr Borowiak, źródło: Śląska Biblioteka Cyfrowa)

Trybuna Śląska, 1996, nr 271 (wyszukał Piotr Borowiak, źródło: Śląska Biblioteka Cyfrowa)

Ze względu na spore zainteresowanie mieszkańców wokół likwidacji linii nr 198 narosło nieco legend i miejskich opowieści. Najcześciej występująca jest teoria, głosząca iż torowisko ze zdemontowanego odcinka z "Miasta" do Pyskowic, posłużyło do budowy bocznicy kolejowej prowadzącej do gliwickich hal produkcyjnych Opla (General Motors Polska). Podejrzenia dementują osoby, które w latach 90 i na początku dwutysięcznych, pracowały na kolei.

Na skutek przemian społeczno-politycznych Pyskowicka parowozownia (później lokomotywownia) stała się podległa lokomotywowni Gliwice. Wiele pracowników odeszło, zabrano stąd ostatnie sprawne parowozy i pozostały tabor, a w 1993r. lokomotywownię zlikwidowano wystawiając do wynajmu przez PKP Nieruchomości. W tym okresie stacjonował tutaj jeszcze pociąg ratunkowy oraz wykorzystywano kilka torów postojowych dla jednostek EN57. 15 kwietnia 1993r. wyjechał także ostatni czynny parowóz z pyskowickiej stacji kolei piaskowej – Ty51-140. Od tej pory pociągi na liniach piaskowych były prowadzone wyłącznie trakcją spalinową lub elektryczną.

 

W roku 1998 przy dawnej hali wachlarzowej rozpoczyna działalność skansen Towarzystwa Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów w Pyskowicach (TOZKiOS), kontynuując misję ratowania zabytków kolejnictwa, zrodzoną i zarzuconą ok. 15 lat wcześniej.

Klatka z filmu A. Żebiałowicza udostępniona za współpracą z M. Kołodziejem, wejście na perony "Miasta", 1992r | (całość do obejrzenia na YouTube @strzelec2112 jako "Pyskowice 1992")

Klatka z filmu A. Żebiałowicza udostępniona za współpracą z M. Kołodziejem, perony "Miasta", 1992r.

Klatka z filmu A. Żebiałowicza udostępniona za współpracą z M. Kołodziejem, perony "Miasta", 1992r.

Klatka z filmu A. Żebiałowicza udostępniona za współpracą z M. Kołodziejem, oryginalna malatura i oszklenie dworca, 1992r.

Widok na perony przystanku pod koniec jego funkcjonowania, 2000-2002r. // fot. A. Kaliszewski

Widok na perony przystanku pod koniec jego funkcjonowania, 2000-2002r. // fot. A. Kaliszewski

Jedyne dotąd opublikowane zdjęcie ze zbliżeniem na nastawnię PKM, niestety już po zamknięciu i rozmontowaniu urządzeń wewnątrz, chwilę przed wyburzeniem w 2001/2002r. // fot. A. Kaliszewski.

Już po demontażu torowiska i sieci trakcyjnej. Najprawdopodobniej wiosna 2002r. // fot. A. Kaliszewski

Jedyne znane dotąd zachowane utrwalenie wnętrza dworca "miasto". amatorskie nagranie VHS z 1990r. dzięki uprzejmości mieszkańca Pyskowic (strzelec2112). Na skanie widoczne kasy biletowe.

Jedyne znane dotąd zachowane utrwalenie wnętrza dworca "miasto". amatorskie nagranie VHS z 1990r. dzięki uprzejmości mieszkańca Pyskowic (strzelec2112). Na skanie widoczna tablica odjazdów.

Jedyne znane dotąd zachowane utrwalenie wnętrza dworca "miasto". amatorskie nagranie VHS z 1990r. dzięki uprzejmości mieszkańca Pyskowic (strzelec2112). Na skanie widoczne wejście główne.

Lokomotywownia Pyskowice z widokiem na obrotnicę i wieżę wodną chwilę po zamknięciu.

Noclegownia Lokomotywowni Pyskowice z widokiem na zabiegi węglowe i wyjazd w kier. Pyskowic, chwilę po zamknięciu.

Lokomotywownia Pyskowice z widokiem na obrotnicę i wieżę wodną chwilę po zamknięciu.

Tak prezentowały się perony i budynek dworca stacji Pyskowice po 2000r. aż do rewitalizacji w 2010r.

Tak prezentowały się perony i budynek dworca stacji Pyskowice po 2000r. aż do rewitalizacji w 2010r.

Tak prezentowała się nastawnia bramowa Pk5 oraz dysponująca Pk6 stacji Pyskowice po 2000r. aż do rewitalizacji w 2010r.

Demontaż zdobionej wiaty znad peronu pierwszego, czerwiec 2012r. (fot. Marcin Guziakiewicz).

Demontaż zdobionej wiaty znad peronu pierwszego, czerwiec 2012r. (fot. Marcin Guziakiewicz).

Demontaż zdobionej wiaty znad peronu pierwszego, czerwiec 2012r. (fot. Marcin Guziakiewicz).

Demontaż zdobionej wiaty znad peronu pierwszego, czerwiec 2012r. (fot. Marcin Guziakiewicz).

 

 

Regres węzła po roku dwutysięcznym

2000-2015

14 lutego 2006r. w godzinach porannych doszło do zawalenia się dachu zabytkowej hali wachlarzowej dawnej Parowozowni Pyskowice, która nieodśnieżana uległa pod naporem obfitych opadów śniegu. Popołudniem nastąpiło zarwanie się kolejnej części dachu. W sumie szkody objęły osiem kanałów parowozowni, co za tym idzie kilka cennych eksponatów muzealnych zgromadzonych tam przez TOZKiOS - w tym parowozy TKp, TKh oraz jeden z trzech zachowanych w Polsce tendrów typu Floridsdorf, parowozu Ty2.

Około 2008/2009 budynek podworcowy Pyskowic Miasta został wynajęty przez PKP firmie zewnętrznej; urządzono tam ogródek piwny "Lech". Później PKP całkowicie pozbyło się nieruchomości wystawiając ją na sprzedaż. Nowy właściciel częściowo ocieplił budynek i zmienił kolor z oryginalnego żółtego na niebieski; na krótką chwilę pomieszczenia dzierżawił sklep mechaniczny Fachman. W roku 2015 to, co pozostało po kolejowej przeszłości tego miejsca, czyli część torowiska oraz betonowych krawędzi peronowych, zasypano piaskiem i ziemią, z pobliskiego placu budowy magazynu firmy Rossmann. W miejsce torowiska posadzono nowe drzewka. Pozostałości peronów i kolejowej podsypki widać jeszcze od strony ul. Poznańskiej. Podążając trasą odcinka Pyskowice Miasto-Pyskowice, widać wyraźne nasypy, na których w kilku miejscach są jeszcze metalowe i betonowe podkłady.  

 

Od 2015 r., do teraz, budynek dworca Miasto stoi całkowicie pusty i nieużywany. W środku znajdują się pozostałości po oryginalnych, żółtych ścianach, w większości jednak układ pomieszczeń wewnętrznych został zmieniony przez kolejnych jego najemców. Centralne atrium pozbawiono oryginalnej fontanny z brodzikiem, w jej miejscu pojawił się mostek z balustradą na kilku betonowych wspornikach. 

W roku 2010 niemałe oburzenie mieszkańców jak i lokalnych mediów wywołały prace ciężkich maszyn rozbiórkowych na terenie zabytkowej hali wachlarzowej byłej Parowozowni Pyskowice. TOZKiOS uderzyło na alarm, w obawie przed całkowitą likwidacją obiektu o stuletniej historii. Nieoficjalnie mówiono o nielegalnej próbie usunięcia skansenu z tego miejsca, ze względu na brak wpływów z wynajmu samej hali byłej wagonowni, gdzie przeniesiono eksponaty Towarzystwa po katastrofie budowlanej z 2006r. Ponadto, PKP wystąpiły do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o skreślenie hali z rejestru zabytków. Agnieszka Woźniakowska ze Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego podkreśliła, iż wartość eksponatów kwalifikuje cały skansen do wpisu na szlak zabytków województwa śląskiego. ​Ostatecznie zakończyło się na uporządkowaniu i wywiezieniu z terenu katastrofy złomu i wszelkich elementów infrastruktury nie nadających się już do odbudowy. Postawiono umocnione wrota do poszczególnych stanowisk parowozowni i zabezpieczono obiekt przed przypadkowymi zwiedzającymi. Wokół obiektu wyrosły druciane płoty i pale z tablicami o treści "Obiekt w likwidacji" i "Roboty rozbiórkowe”.

W latach 2010-2014 przeprowadzono rewitalizację stacji Pyskowice. W jej skład weszło częściowe odmalowanie budynku dworca, remont peronów, przejścia podziemnego i oświetlenia, a także systemu informacji pasażerskiej. To wszystko, zostało wykonanie niejako „przy okazji” rewitalizacji szlaku Gliwice Łabędy – Paczyna w ramach modernizacji korytarza E30 na odcinku Opole-Groszowice - Strzelce Opolskie - Gliwice-Łabędy. Całkowicie zamknięto nastawnię wykonawczą Pk6, gruntownie wyremontowano i wyposażono w nowoczesne urządzenia sterowania ruchem nastawnię dysponującą PkA. Licznym zmianom i "wygładzeniu" uległ układ torowy. Peron pierwszy odcięto od reszty stacji (nadal istnieje wraz z torowiskiem, lecz bez połączenia z torami głównymi), zlikwidowano zabytkową wiatę z odlewanych, zdobionych filarów, idącą od budynku dworca, po krawędź peronu 1. Założono dodatkowe zabezpieczenia na drzwiach i oknach dworca, a w środku budynku wymieniono instalację elektryczną doprowadzającą prąd na zewnątrz. ​W tym okresie Pyskowice kilka razy traciły, to znów odzyskiwały z sezonu na sezon postoje planowe pociągów w kursach dalekobieżnych różnych kategorii.

Stacja Pyskowice w czasie rewitalizacji, widoczne prace przy wymianie krawędzi peronowych w peronie 2gim, 2013r.

Stacja Pyskowice w czasie rewitalizacji, 2013r.

Jednostka obsługująca poc. os. rel. Gliwice-Opole Główne p. Pyskowice/Strzelce Opolskie przy peronie 2 przed rewitalizacją, 2010r.

Lokomotywownia Pyskowice z widokiem na wieżę wodną, 2018r.

Noclegownia Parowozowni Pyskowice, 2018r.

Dawniej tory boczne parowozowni Pyskowice, dziś składowisko kolekcji taboru TOZKiOS Pyskowice, 2018r.

Planowy ruch przez st. Pyskowice, 2018r.

Planowy ruch przez st. Pyskowice, 2018r.

Planowy ruch przez st. Pyskowice, 2018r.

Widok na budynek dworca z perspektywy porzuconego tunelu podziemnego KRR, 2019r.

Widok na budynek dworca z perspektywy peronu 3, 2019r.

Widok na peron 2 i jednostkę obsługującą poc. osobowy rel. Gliwice-Opole Główne p. Pyskowice/Strzelce Opolskie, 2018r.

 

Przygotowania pod "drugą młodość" kolei w  Pyskowicach

2015-2020

Po modernizacji korytarza E30, PKP wdrożyło w życie plan pozwalający na zmniejszenie kosztów utrzymywania nieruchomości dawno wyłączonych z użytku, zbędnych. Wynikiem tego było wyburzenie kilku pomniejszych obiektów przytorowych również w Pyskowicach. Na przestrzeni kilku lat zniknęła m.in. łaźnia, znajdująca się vis-à-vis nastawni Pk5 oraz budynki towarowe z rampą załadunkową w ciągu pomiędzy torowiskiem a ul. Wolności. 

28 lutego 2018r. na oficjalnej stronie internetowej gminy Pyskowice została umieszczona informacja o finalizacji negocjacji burmistrza Adama Wójcika z PKP S.A. dotyczących nieodpłatnego przejęcia budynku stacyjnego. Miasto uzyskało prawo wieczystego użytkowania działki. W budynku dworca zaplanowane zostało na nowo otworzenie bezobsługowej poczekalni dla podróżnych; dodatkowo ma on pełnić też funkcję placówki kulturalnej z salą koncertową, audioteką/wideoteką, połączoną z kawiarnią. Zaplanowano również pomieszczenia multifunkcyjne przeznaczone dla organizacji pozarządowych oraz sale warsztatowe. Przy dworcu ma powstać centrum przesiadkowe.

 

Miasto przewiduje, iż na zrealizowanie planów dotyczących dworca potrzeba od dwóch do pięciu lat. ​ W październiku 2018r. kwestie związane ze stacją kolejową oraz pyskowickim skansenem zostały wielokrotnie poruszone przy okazji wyborów samorządowych. Oficjalny fanpage miasta na swoim facebooku zaprezentował wizualizację nowej "Stacji Kultury - Pyskowice”.

Miłośnicy kolei z Pyskowic, zrzeszeni w szeregach TOZKiOS wciąż walczą o przekształcenie skansenu w Pyskowicach w pełnoprawne, dostępne do zwiedzania Górnośląskie Muzeum Kolejnictwa. Miasto Pyskowice rozważało wykup terenów należących do Kopalni Piasku Kotlarnia w celu wytyczenia drogi dojazdowej dla zwiedzających do skansenu. 19 maja 2018r. ze stacji został wyprawiony pierwszy oficjalny pociąg RETRO (turystyczny) z parowozem Towarzystwa Ochrony Zabytków Kolejnictwa, które zarządza tutejszym skansenem. Z okazji Nocy Muzeów skład złożony z przystrojonej w polskie flagi lokomotywy Ty42-24 i trzech wagonów Bwi wyruszył do Radzionkowa p. Gliwice i z powrotem. Zainteresowanie składem przerosły oczekiwania organizatorów, w pociągu zabrakło miejsc, co pozytywnie nastraja na przyszłość.

Od 2018r. w mieście rozpoczęło swoją działalność Stowarzyszenie "Stacja Pyskowice" stawiające sobie za cel integrację i rozwój pyskowickiej społeczności mieszkańców, zwłaszcza w obrębie starej części miasta. Do tej pory Stowarzyszenie zorganizowało kilka spotkań i gier terenowych (Stacja "Kultura", Stacja "Historia" i "Stacja Zabawa"). Stowarzyszenie nie jest w żadnym stopniu powiązane z projektem internetowym "Stacji Pyskowice - Kolej Aglomeracyjna i Muzealna w GOP".

Stan dworca kolejowego w Pyskowicach, po oberwaniu poszycia dachowego w wyniku fali huraganów na początku 2020r.

Stan dworca kolejowego w Pyskowicach, po oberwaniu poszycia dachowego w wyniku fali huraganów na początku 2020r.

Perony dworca Pyskowice, obsługiwane przez nowoczesne składy "Impuls" przewoźnika PolRegio na trasie do Opola Głównego.

Obecny stan przejść podziemnych.

Obecny stan przejść podziemnych.

Obecny widok z peronów w kierunku Gliwic.

"Nowa Historia" kolei w Pyskowicach

2020-obecnie

UM Pyskowice poinformował na początku roku 2020 o zaplanowanej kompleksowej termomodernizacji budynku dworca, wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w ramach tworzenia Stacji Kultury, korzystając z dotacji Zarządu Województwa Śląskiego w wysokości 1 887 609,00 zł. Rozpisano przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Włodarze gminy chcą aby prace rozpoczęły się z końcem roku 2020 a zakończyły dwa lata później.

We wrześniu 2020r. zorganizowano przejazd poc. specjalnego "Cztery Jeziora" - jego celem było przeprowadzenie rozmów z przedstawicielami urzędów i samorządów nt. zasadności likwidacji kolejowej linii piaskowej nr 301 i wybudowania w jej ciągu traktu rowerowego. Mimo zamknięcia składu dla podróżnych z zewnątrz, skład cieszył się wysokim zainteresowaniem osób śledzących jego trasę przejazdu. W listopadzie 2020r. do ogólnej informacji została podana wiadomość o planowanym zakończeniu eksploatacji końcówki sieci kolei piaskowych, w tym linii piaskowej 301 Kotlarnia - Makoszowy (p. Pyskowice) oraz likwidacji linii wraz z przyległym jej obiektem inżynieryjnym - mostem zsypowym "Wojciech" w Zabrzu.

Z początkiem 2020 roku PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na wykonanie studium wykonalności dla projektu pod nazwą "Poprawa parametrów linii 132 na odcinku Bytom Bobrek – Opole Groszowice wraz z modernizacją węzła Opole oraz budową linii Pyskowice Miasto – Pyskowice”. W czerwcu tego samego roku, samorząd gminy Pyskowice zakończył wśród mieszkańców miasta oraz okolicznych miejscowości ankietę online, w której zapytał o chęć korzystania z bezpośrednich pociągów osobowych do stacji Pyskowice Miasto. Łącznie oddano 4262 głosów, z czego 3079 (72%) na "TAK" oraz 1183 (28%) na "NIE".

W bardziej szczegółowym, wielopytaniowym badaniu które przeprowadzono pod marką Stacja Pyskowice - Kolej Aglomeracyjna dla GOP na początku 2020 r., 91% głosujących opowiedziało się „za” przyłączeniem Pyskowic do systemu kolei aglomeracyjnej (40% głosujących za wykorzystaniem stacji Pyskowice, 51% za wykorzystaniem stacji Pyskowice Miasto). Warto wspomnieć iż 64% głosujących w tym samym badaniu deklarowało regularne korzystanie z komunikacji zbiorowej.

Metropolia GZM zgłosiła projekt odbudowy linii 198 do rządowego "Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku". Projekt został zakwalifikowany w listopadzie 2020r. do II etapu Programu po tym jak PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły ocenę formalną zgłoszonych do Programu wniosków. Pod koniec listopada 2020r. zakwalifikowano inwestycję do II etapu programu.

W nowym rozkładzie jazdy z przełomu 2020 i 2021 r. w Pyskowicach zatrzymuje się już kilka par pociągów dalekobieżnych InterCity łączących miasto nie tylko z Gliwicami, Opolem i Katowicami. Bezpośrednio, poc. pospiesznym można dostać się teraz do większych miejscowości takich jak: Wrocław, Kraków, Mysłowice, Poznań, Gdańsk, Gdynia, Sopot i Bydgoszcz, oraz pośrednich w relacjach: Brzeg, Oława, Oborniki Śląskie, Żmigród, Rawicz, Leszno, Kościan, Gniezno, Mogilno, Inowrocław, Laskowice Pomorskie, Tczew,  Oborniki Wielkopolskie, Rogoźno Wielkopolskie, Chodzież, Piła, Jastrowie, Szczecinek, Iwin, Wielanowo, Białogard, Koszalin, Sławno i Rebelino. Przez Pyskowice przejeżdża także bez zatrzymania zasłużony poc. międzynarodowy EC/IC Wawel w relacji Kraków Główny - Berlin Hauptbahnhof, reaktywowany po 6 latach od zawieszenia jego kursowania.

Końcem stycznia 2021 r. rozpoczęto przygotowania do rozpoczęcia prac budowlanych na terenie budynku dworca w Pyskowicach. Wraz z przyjściem marca, na miejscu pojawiły się ekipy budowlano-remontowe. W tym samym czasie rozpoczęto rozmowy pomiędzy samorządem Pyskowic a administracją portalu "Stacja Pyskowice" ws. utworzenia w Izby Pamięci Kolejowej w powstającej "Stacji Kultury". Z początkiem kwietnia, UM Pyskowice przekazał informacje o pozyskaniu przez gminę kolejnych 1 872 256,87 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, dla projektu "Stacji Kultury". Środki zostaną przekazane, wg informacji podanych przez Urząd: "na dalszą część prac, po zakończeniu prowadzonej obecnie termomodernizacji."

IC Wawel w relacji do Berlina, przejeżdża opóźniony o 148 minut przez stację w Pyskowicach, 17 stycznia 2021 r. (fot. Piotr Borowiak)

Widok na perony w kierunku Opola Głównego, styczeń 2021 r. (fot. Piotr Borowiak)

IC Wawel w relacji do Berlina, przejeżdża punktualnie przez stację w Pyskowicach, 20 stycznia 2021 r. (fot. Piotr Borowiak)

Nastawnia bramowa Pk5 stoi już ostatkiem sił, styczeń 2021 r. (fot. Piotr Borowiak)

Jeden z poc. InterCity, które zyskały postój w Pyskowicach - "Piast" punktualnie w peronie 3 szykuje się do odjazdu w kier. Gliwic, 14 stycznia 2021 r. (fot. Piotr Borowiak)

Trwają prace nad utworzeniem "Stacji Kultury" w miejscu dawnego dworca kolejowego, kwiecień 2021 r. (Piotr Borowiak)

Trwają prace nad utworzeniem "Stacji Kultury" w miejscu dawnego dworca kolejowego, kwiecień 2021 r. (Piotr Borowiak)

Trwają prace nad utworzeniem "Stacji Kultury" w miejscu dawnego dworca kolejowego, kwiecień 2021 r. (Piotr Borowiak)

Trwają prace nad utworzeniem "Stacji Kultury" w miejscu dawnego dworca kolejowego, kwiecień 2021 r. (Piotr Borowiak)

Trwają prace nad utworzeniem "Stacji Kultury" w miejscu dawnego dworca kolejowego, kwiecień 2021 r. (Piotr Borowiak)

W maju 2021 r. PKP Polskie Linie Kolejowe SA potwierdzają informacje nt. prowadzonych prac mających na celu zwiększenie roli węzła kolejowego w Pyskowicach, dla odciążenia węzłów w Gliwicach i Katowicach:

 

"Prowadzone są prace studialne dla projektu „Poprawa parametrów linii 132 na odcinku Bytom Bobrek – Opole Groszowice wraz z modernizacją węzła Opole oraz rozbudową linii Pyskowice Miasto – Pyskowice”. Przewiduje się odtworzenie odcinka linii 132 Zabrze Biskupice – Pyskowice. Jeżeli chodzi o ruch pasażerski, planowane jest przywrócenie połączenia kolejowego do Pyskowic Miasta. W ramach studium będzie wstępnie analizowana możliwość utworzenia nowego połączenia aglomeracyjnego Bytom – Ruda Śląska – Zabrze – Gliwice." - mówi Katarzyna Głowacka z biura prasowego PKP PLK. 

 

Ostateczna decyzja o realizacji projektu będzie uwarunkowana m.in. dostępnością środków finansowych oraz decyzjami organizatorów publicznego transportu zbiorowego. Prowadzenie prac studialnych określi zakres projektu, jego efekty i koszty realizacji. Aktualnie wykonawca zadania przygotowuje warianty inwestycyjne dla projektu. Planowane zakończenie prac studialnych to I kwartał 2022 roku." - dodaje.

Na początku listopada 2021 r. UM Pyskowice poinformował o zwiększeniu środków do 10 481 164,07 zł pochodzących z dofinansowania na odnowienie i termomodernizację budynku dawnego dworca kolejowego. O kolejnym finansowym wsparciu ze środków europejskich w ramach puli na rewitalizację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zadecydował zarząd województwa śląskiego, dzięki staraniom burmistrza Pyskowic Adama Wójcika.

Jednocześnie z przebudową budynku dworca trwała budowa łącznika torowego pomiędzy dawną linią piaskową, a siecią PKP PLK. Wykorzystuje on fragmentarycznie tor pełniący dotychczas rolę dojazdowego do skansenu kolejnictwa. Odnoga została technicznie ukończona w pierwszej połowie czerwca 2022 r.

W czasie sezonu zimowego budynek "Stacji Kultury" ma zostać wyposażony w instalacje i ocieplenie wewnątrz budynku, listopad 2021 (fot. Piotr Borowiak).

Budowa łącznika pomiędzy PKP PLK a Asco/PROTOR, zdjęcie na wysokości budynku dworcowego, listopad 2021 (fot. Piotr Borowiak).

W czasie sezonu zimowego budynek "Stacji Kultury" ma zostać wyposażony w instalacje i ocieplenie wewnątrz budynku, listopad 2021 (fot. Piotr Borowiak).

Widok na zabudowania pyskowickiej parowozowni i kolekcję taboru TOZK, listopad 2021 (fot. Piotr Borowiak).

Budowa łącznika pomiędzy PKP PLK a Asco/PROTOR, zdjęcie na wysokości wieży ciśnień, listopad 2021 (fot. Piotr Borowiak).

Budowa łącznika pomiędzy PKP PLK a Asco/PROTOR. Prace wymagają utworzenia przekopu przez skarpę pomiędzy torowiskiem dzierżawionym przez TOZK, a dawną stacją Pyskowice Piaskowa, listopad 2021 (fot. Piotr Borowiak).

Postępy przy budynku dawnego dworca: wstawione drzwi, okna, nowy dach, oczyszczona cześciowo ceglana elewacja, marzec 2022 (fot. Piotr Borowiak).

Postępy przy budynku dawnego dworca: wstawione drzwi, okna, nowy dach, oczyszczona cześciowo ceglana elewacja, marzec 2022 (fot. Piotr Borowiak).

Widok z peronu drugiego, marzec 2022 (fot. Piotr Borowiak).

Widok w kierunku zejścia podziemnego, marzec 2022 (fot. Piotr Borowiak).

Panorama z sylwetką tylną dworca, widok z peronów, marzec 2022 (fot. Piotr Borowiak).

Z końcem kwietnia 2022 roku Metropolia GZM ogłosiła, iż projekt odbudowy linii kolejowej 198 do Pyskowic Miasta na potrzeby reaktywacji połączenia Katowice -  Gliwice - Pyskowice Miasto został zakwalifikowany do realizacji w ramach rządowego programu Kolej Plus. Realizacja ta, jak i wszystkie inne wchodzące w skład zgłoszonych przez GZM projektów, ma być ukończona do końca 2028 roku.

Plan odbudowy linii kolejowej nr 198 nie uwzględnia uruchomienia na powrót budynku dworcowego przy przystanku. Ten jest od kilku lat własnością prywatną i od lat nie jest zagospodarowany.

czarne tło

Zawartość tej, jak i każdej z podstron niniejszego portalu stanowi działo autorskie chronione prawem autorskim. Tekst oraz materiały zawarte w portalu stacjapyskowice.info nie mogą być powielane, reprodukowane lub kopiowane bez zgody autora/autorów opublikowanych opracowań, z wyjątkiem użytku na prawie cytatu. Stacja Pyskowice dysponuje wszelkimi potrzebnymi zgodami na użycie materiałów chronionych prawem autorskim osób, które zechciały wesprzeć zasoby portalu.