top of page
CMYK-Logo-Metropolia-PEŁNE-Fuksja-1000px

 

Kolej Metropolitalna GZM

2017 - obecnie

 

2017 - 2020

 

4 kwietnia 2017 roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę o związku metropolitalnym na obszarze województwa śląskiego. Oficjalnie Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia rozpoczęła swoją działalność 1 stycznia 2018r. w składzie miast i gmin górnośląskich: Bieruń, Bojszowy, Bytom, Chełm Śląski, Chorzów, Gierałtowice, Gliwice, Imielin, Katowice, Knurów, Kobiór, Lędziny, Łaziska Górne, Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Pilchowice, Pyskowice, Radzionków, Ruda Śląska, Rudziniec, Siemianowice Śląskie, Sośnicowice, Świerklaniec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wyry, Zabrze, Zbrosławice, oraz zagłębiowskich: Będzin, Bobrowniki, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Mierzęcice, Ożarowice, Psary, Siewierz, Sławków, Sosnowiec, Wojkowice.

 

Po klęsce realizacyjnej projektu KRR w latach 90, temat utworzenia systemu zorganizowanej kolei aglomeracyjnej na Śląsku powracał wielokrotnie w różnych formach. Najczęściej jednak wszystkie założenia upadały na etapie dyskusji, czy to urzędniczej, czy publicznej. Dopiero powstanie związku metropolitalnego wniosło kluczowe znaczenie dla tematu utworzenia na jego terenie kolei metropolitalnej. Pomysł ten szybko stał się jednym z głównych celów na najbliższe lata funkcjonowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, którą wg. stanu na 2017r. zamieszkiwało ok. 2 200 000 osób. 

 

Za organizację i nadzór lokalnego transportu publicznego odpowiada aktualnie, powołany przez GZM, Zarząd Transportu Metropolitalnego, który przejął obowiązki podmiotów KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry MZK Tychy. Prawdopodobnie, będzie również odpowiedzialny za uruchomienie nowej gałęzi działalności - funkcjonowania transportu kolejowego. W praktyce, oznacza to nie tylko organizację przewozów, ale i dążenie wraz z Metropolią do możliwie jak najdalej idącej dostępności, ujednolicenia taryf przewozowych i integracji wielu składników transportu publicznego wewnątrz związku - kolei, autobusu, tramwaju itd. 

 

Jak twierdzą Zarządcy GZM, to transport szynowy ma być w przyszłości kluczowym, najważniejszym ośrodkiem przewozowym w Metropolii. "Naszym celem jest to, aby to kolej była kręgosłupem transportu publicznego w Metropolii, a komunikacja miejska – autobusy, tramwaje, trolejbusy – uzupełnieniem" - powiedział Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Metropolii.

 

Budowę sieci Kolei Metropolitalnej GZM zaplanowano od realizacji kilku projektów liniowych (odcinki linii kolejowych: remonty, odbudowa) i punktowych (stacje, przystanki) z rządowego programu wsparcia rozwoju transportu kolejowego Kolej+ (Kolej Plus). Każdy projekt wpisze się w koncept planowanej sieci. Metropolia ma sfinansować wkład własny dla każdego z poszczególnych projektów, które ostatecznie zostaną dofinansowane dotacjami. Wysokość wkładu własnego szacowano na ok. 220 000 000 złotych, a budżet całego programu dla Metropolii - 6,5 mld zł.

Mapa-Kolej-Plus_aktualizacja-marzec-2021.png

 

źródło: Metropolia GZM, projekty zgłoszone do programu Kolej+

Zespół autorski Koncepcji Kolei Metropolitalnej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu Politechniki Śląskiej) zaprojektował cztery różne warianty budowy tras, przy wykorzystaniu różnych systemów transportu szynowego (w tym dwa uzupełniające siatkę naziemnego metra projekty szybkiego tramwaju).

 

Wariant W0 odpowiada założeniom przyjętym w „Programie działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022”. Zakłada wykorzystanie już istniejących torowisk, a także zakup nowego taboru (z założeniem, że ma go wystarczyć do zapewnienia 15 minutowego taktu kursowania w godzinach szczytu).

 

Podstawowymi elementami układu sieci KM w wariancie W0 są dwie osie: 

zachód – wschód (Gliwice – Katowice – Dąbrowa Górnicza) 

południe – północ (Tychy – Katowice – Tarnowskie Góry)

 

Wariant W1 jest rozwinięciem modelu W0, w którym postuluje się techniczne wydzielenie torów systemu KM (bezkolizyjność z torami PKP).

Zrzut ekranu 2021-04-3 o 21.03.43.jpg
Zrzut ekranu 2021-04-3 o 21.03.58.jpg

źródło: Koncepcja Kolei Metropolitalnej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z wykorzystaniem metod inżynierii systemów (TOM 1)

Praca naukowo-badawcza NB-259/RT5/2018, Katowice, grudzień 2018 r.

Wariant W0 oraz W1

Wariant W2 zakłada wykorzystanie różnych technologii przewozowych obok siebie: kolei normalnotorowej (odpowiadającej standardom UIC), lekkiej kolei miejskiej oraz kolei jednoszynowej (monorail). Jak twierdzi Metropolia, utworzenie linii jednoszynowej „uzależnione jest od zabezpieczenia na ten cel odpowiednich środków oraz od rozwoju lotniska w Pyrzowicach." 

    

Podstawowymi elementami układu sieci KM w wariancie W2 są dwie osie: 

 • zachód – wschód: (Pyskowice (lub Pyskowice Miasto) – Gliwice – Katowice – Dąbrowa Górnicza)

 • południe – północ: (Nowy Bieruń - Tychy – Katowice – Tarnowskie Góry)

 

Te, są dalej uzupełniane przez łączniki i odnogi kolejowe na trasach:

 • Katowice Ochojec - Katowice Stary Tartak - Katowice Kostuchna - Katowice ul. Niezapominajek

 • Tarnowskie Góry - Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice Pyrzowice

 • Orzesze - Mikołów - Katowice

 • Mysłowice - Katowice

 • Świętochłowice - Chorzów Miasto - Bytom - Bytom Karb

 • Sosnowiec Południowy - Sosnowiec Kazimierz - Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce - Dąbrowa Górnicza Aleja Zagłębia Dąbrowskiego

 

System kolei jednoszynowej na trasie:

 • Międzynarodowy Port Lotniczy w Pyrzowicach - Katowice / Sosnowiec. 

 

System lekkiej kolei miejskiej, bądź dwusystemowej, na trasach:

 • Gliwice Sośnica - Zabrze Makoszowy - Ruda Śląska Halemba - Mikołów Kamionka

 • Mikołów - Mikołów Bielska - Tychy Wilkowyje

Zrzut ekranu 2021-04-3 o 21.04.10.jpg

źródło: Koncepcja Kolei Metropolitalnej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z wykorzystaniem metod inżynierii systemów (TOM 1)

Praca naukowo-badawcza NB-259/RT5/2018, Katowice, grudzień 2018 r.

Wariant W2

Wariant W3 jest rozwinięciem modelu W2, o dodatkowe odnogi i łączniki, gwarantującym objęcie siecią kolei miejskiej najszerszego terenu, dochodząc do każdego punktu skrajnego związku GZM. 

 

Podstawowymi elementami układu sieci KM w wariancie W3 są dwie osie: 

 • zachód – wschód (Pyskowice Miasto – Gliwice – Katowice – Dąbrowa Górnicza)

 • południe – północ (Nowy Bieruń - Tychy – Katowice – Tarnowskie Góry)

 

Te, są dalej uzupełniane przez łączniki i odnogi kolejowe na trasach:

 • Katowice Ochojec - Katowice Stary Tartak - Katowice Kostuchna - Katowice ul. Niezapominajek

 • Katowice Piotrowice - Katowice Tunelowa - Katowice ul. Niezapominajek

 • Tarnowskie Góry - MPL Katowice Pyrzowice

 • Orzesze - Mikołów - Katowice

 • Mysłowice - Katowice

 • Świętochłowice - Chorzów Miasto - Bytom - Bytom Karb

 

Łączniki lekkiej kolei miejskiej bądź dwusystemowej na trasach:

 • Gliwice Sośnica - Gliwice KWK Sośnica - Gliwice Bojków - Knurów Os. Wojska Polskiego - Knurów Os. Tysiąclecia - Knurów

 • Sosnowiec Południowy - Sosnowiec Kazimierz - Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce - Dąbrowa Górnicza Aleja Zagłębia Dąbrowskiego

 • Gliwice Sośnica - Zabrze Makoszowy - Ruda Śląska Halemba - Mikołów Kamionka

 

System kolei jednoszynowej na trasie:

 • Międzynarodowy Port Lotniczy w Pyrzowicach - Katowice > Sosnowiec. 

 

System lekkiej kolei miejskiej na trasie:

 • Mikołów - Mikołów Bielska - Tychy Wilkowyje

Zrzut ekranu 2021-04-3 o 21.04.21.jpg

źródło: Koncepcja Kolei Metropolitalnej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z wykorzystaniem metod inżynierii systemów (TOM 1)

Praca naukowo-badawcza NB-259/RT5/2018, Katowice, grudzień 2018 r.

Wariant W3

Zrzut ekranu 2021-04-3 o 21.04.36.jpg
Zrzut ekranu 2021-04-3 o 21.04.47.jpg

(dwa powyższe) źródło: Koncepcja Kolei Metropolitalnej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z wykorzystaniem metod inżynierii systemów (TOM 1)

Praca naukowo-badawcza NB-259/RT5/2018, Katowice, grudzień 2018 r.

Proponowane warianty szybkiego tramwaju, 2KM i 3KM

Metropolia na dzień wydania opracowania wstępnego dla Kolei Metropolitalnej szacowała koszt jej budowy na około 8,6 do 15,6 miliarda złotych. Już w momencie zapowiedzenia projektu spotkała się z falą krytyki, w związku niektórymi proponowanymi rozwiązaniami (m.in. występującym w niektórych wariantach planowanej budowy monorailem na lotnisko Pyrzowice. Taki system jest niespójny z resztą siatki, drogi, i będący w oczach wielu komentujących rozwiązaniem nad wyraz nieuzasadnionym). Z drugiej zaś strony pojawiły się głosy pozytywne, mówiące o poważnym skupieniu GZM na pilnym temacie odciążenia śląskich ulicznych ciągów komunikacyjnych (w szczególności obleganej Drogowej Trasy Średnicowej i centrum miast znajdujących się w obrębie jej działania). 

 

Ocena organizacji ruchu pociągów na istniejącej sieci kolejowej w obszarze GZM wykazała - bez zaskoczenia - brak rezerw zdolności przepustowej. Według projektantów (i nie tylko), zachodzi uzasadniona konieczność fizycznej separacji ruchu pociągów kolei metropolitalnej, poprzez budowę nowych odcinków torów. 2021 - 2034 to okres, w którym według założeń, sieć nowej Kolei Metropolitalnej powinna poszerzyć się o system lekkiej kolei miejskiej, kolei typu monorail, oraz szybkiego tramwaju. Jak twierdzą jednak sami autorzy opracowania koncepcyjnego, wskazania te, są tylko zaleceniem dla władz samorządowych i wskazują możliwy kierunek zmian w transporcie zbiorowym w wytypowanych miastach.

 

Kolej Metropolitalna GZM garściami czerpie z doświadczeń jakie nabywano podczas projektowania oraz budowy KRR i SKR. Wobec tego założono, że ruch pociągów KM będzie równoodstępowy, z taktem dostosowanym do pory doby oraz relacji przewozowych. Wszystko z naciskiem na to, aby nowa kolej aglomeracyjna mogła być faktycznie konkurencyjna względem indywidualnych środków transportu. Trzeba bowiem pamiętać, że w obszarze przystępności, dostępności i atrakcyjności kolei, wybudowanie w tym obszarze kolei regionalnej w latach 70-80-90, kiedy posiadanie własnego samochodu było luksusem, nie stawiało tak wysoko poprzeczki wobec projektantów jak dziś.

 

W drodze przetargu, w czerwcu 2020 r. wybrano zwycięską ofertę firmy Databout sp. z o.o (wcześniej WYG International Sp. z o.o.) na wykonanie Wstępnego Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej. Opracowanie tego dokumentu to jeden z ważniejszych etapów w drodze do usprawnienia transportu szynowego na terenie GZM. Ma w nim zostać ujęta m.in. prognoza ruchu osób, propozycja oferty przewozowej, wraz z koncepcją rozkładu jazdy pociągów oraz analiza zapotrzebowania na tabor. Ma wskazywać także lokalizacje i wielkość obiektów zapleczy technicznych Kolei Metropolitalnej. Na wykonanie wygranego zadania, wykonawca zyskał 48 miesięcy dla koncepcji docelowej, wcześniej (przed upływem 18 miesięcy) został zobligowany zaprezentować tzw. koncepcję krótkoterminową. Studium wykonalności to też pierwszy poważny koszt Metropolii GZM w związku z realizacją jednego z podstawowych postanowień swojego funkcjonowania - ma ono pochłonąć 5,732 mln zł brutto.

2021 - 2023

Z początkiem maja 2021 r. Metropolia poinformowała o wyborze wykonawcy dokumentacji dla drugiego etapu programu Kolej Plus. Została nim również firma Databout z Warszawy. Inwestycje zgłoszone do programu są podstawą planowania Kolei Metropolitalnej w GZM. Pod koniec maja 2021 r. Metropolia ogłosiła zawiązanie porozumienia ze spółką PKP PLK w sprawie opracowania studium wykonalności dla budowy osobnej pary torów na trasie Gliwice-Katowice. Prace studialne mają być ukończone do roku 2023.

Z końcem kwietnia 2022 r. ogłoszono finalne wyniki programu Kolej Plus, a co za tym idzie, zakwalifikowane projekty do realizacji. Wśród nich znalazły się:

 • Prace na linii kolejowej nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuźnica – Bytom w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska.

 • Odbudowa linii kolejowej nr 198 Pyskowice – Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączeń osobowych na trasie Katowice – Gliwice – Pyskowice Miasto.

 • Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych w Mikołowie.

 • Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy – Katowice Murcki – Katowice Ligota (linii kolejowej nr 142).

 • Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice – Ruda Kochłowice – Katowice (linii kolejowej nr 141) na odcinku Gliwice – Ruda Kochłowice, 164 na odcinku Ruda Kochłowice – Hajduki i 651 Hajduki – Gottwald.

 • Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce – Dąbrowa Górnicza Huta Katowice (p. odg.) do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową p.o. D.G. Gołonóg.

Realizacja wszystkich wybranych inwestycji ma zostać wykonana do zakończenia 2028 roku. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest partnerem we wszystkich zgłoszonych projektach. Zwiększyła także wkład własny dla wszystkich projektów, co pozwoliło na znaczące przebicie zgłoszonych przez GZM projektów na etapie wyboru.

Program-Kolej-grafika2-2022.png
278346590_359808269516394_5786727250338626757_n.jpg

źródło: Materiały prasowe Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Kancelarii Premiera Rady Ministrów

16 maja 2022 r. ruszyły konsultacje społeczne GZM w sprawie budowy drugiej pary torów na trasie z Gliwic do Katowic. Głównym zadaniem inwestycji ma być zwiększenie przepustowości najważniejszego, z punktu widzenia Kolei Metropolitalnej GZM, odcinka, a jednocześnie umożliwienie zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów. Docelowo, możliwość zagęszczenia rozkładu jazdy, ma być jednoznaczne z cyklicznością kursowania pociągów osobowych (tj. stałe wprowadzenie taktu kursowania składów).  

 

Zadaniem biorących udział w badaniu, jest wypełnienie kwestionariusza z kilkunastoma pytaniami zamkniętymi dot. transportu we wskazanym obszarze, oraz ewentualnym dopisaniu własnych sugestii do dokumentu. Harmonogram spotkań stacjonarnych:

 • Katowice, 16 maja, godz.: 12:00-14:00, Budynek nr 2, Sala B, 4 piętro, ul. Żeliwna 38

 • Chorzów, 16 maja, godz.: 16:00-18:00, Cuma Cafe, ul. Wolności 3  

 • Świętochłowice, 17 maja, godz.:12:00-14:00, Muzeum Powstań Śląskich, ul. Wiktora Polaka 1  

 • Ruda Śląska, 17 maja, godz.: 17:00-19:00, Stacja Biblioteka – Dworzec Ruda Chebzie, ul. Dworcowa 33  

 • Zabrze, 18 maja, godz. 17:00-19:00, Miejski Ośrodek Kultury, ul. 3 Maja 91a

Konsultacje zorganizowano również w formie elektronicznej, poprzez udostępnienie przez Metropolię materiałów informacyjnych w plikach PDF, pod które podpięty został arkusz kwestionariusza do wypełnienia online (aktywny do 30 maja 2022 r.).

konsultacje1.jpg
konsultacje3.jpg
konsultacje2.jpg
konsultacje4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg

źródło: Materiały konsultacyjne Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

link bezpośredni: OneDrive

5 grudnia 2022r. przedstawiciele sześciu samorządów podpisali ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe umowy na realizację projektów dofinansowanych w ramach rządowego programu Kolej Plus. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest partnerem we wszystkich tych projektach oraz zapewniła tym samorządom sfinansowanie wkładu własnego do realizowanych inwestycji.

GZM zapowiada, iż dzięki 6 projektom na terenie Metropolii przybędzie 100 km torów kolejowych i 14 przystanków. Pociągi osobowe wrócą na trasy, po których przestały jeździć wiele lat temu, albo wręcz - nie jeździły nigdy. Realizacje dotyczyć mają projektów:

 

 • budowy drugiego toru w kierunku Rybnika na odcinku Katowice Ligota – Orzesze-Jaśkowice,

 • odbudowy połączenia kolejowego z centrum Pyskowic,

 • odtworzenia alternatywnego połączenia pasażerskiego Katowic z Tychami przez katowickie dzielnice Kostuchna i Murcki,

 • odtworzenia ruchu pasażerskiego pomiędzy Gliwicami a Katowicami przez południowe dzielnice Zabrza, Rudy Śląskiej, wraz z nowym przystankiem w Chorzowie,

 • odtworzenia bezpośredniego połączenia centrum Dąbrowy Górniczej ze Strzemieszycami i Sławkowem,

 • budowy linii kolejowej między Bytomiem a Rudą Śląską Chebziem, przez Orzegów.

Miasta - liderzy projektów, które podpisały swoje umowy na realizację projektów to: Katowice, Ruda Śląska, Bytom, Dąbrowa Górnicza, Mikołów i Pyskowice.

318424636_2354773164673949_5774596441622271153_n.jpeg
318404404_2354772974673968_4217976163241980435_n.jpeg
318412156_2355347691283163_8246844205867232569_n.jpeg

źródło: Materiały prasowe Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

link bezpośredni: Metropolia GZM

292442610_5972647339417313_4868207236592794897_n.png
292300791_5972647186083995_9087296309590288911_n.png
292345684_5972647609417286_5200116174483228955_n.png

Tam, gdzie trasy oznaczone są żółtym i fuksjowym kolorem, pokazano nowe lub odnowione trasy, których realizacja jest możliwa dzięki dotacji rządowej Kolej+. Trasy kolejowe oznaczone są na granatowo i czerwono, to już funkcjonująca Kolej Metropolitalna GZM. Są to połączenia kolejowe Kolei Śląskich i POLREGIO dofinansowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

źródło: Materiały prasowe Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

link bezpośredni: Metropolia GZM

292304889_5972647326083981_1347831862210371511_n.png
292300324_5972647486083965_8040758239169963164_n.png
292299856_5972647502750630_4798540968671364188_n.png

Tam, gdzie trasy oznaczone są żółtym i fuksjowym kolorem, pokazano nowe lub odnowione trasy, których realizacja jest możliwa dzięki dotacji rządowej Kolej+. Trasy kolejowe oznaczone są na granatowo i czerwono, to już funkcjonująca Kolej Metropolitalna GZM. Są to połączenia kolejowe Kolei Śląskich i POLREGIO dofinansowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

źródło: Materiały prasowe Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

link bezpośredni: Metropolia GZM

292262828_5972647216083992_762944611613387925_n.png
292254164_5972647366083977_2697937337876075705_n.png

Tam, gdzie trasy oznaczone są żółtym i fuksjowym kolorem, pokazano nowe lub odnowione trasy, których realizacja jest możliwa dzięki dotacji rządowej Kolej+. Trasy kolejowe oznaczone są na granatowo i czerwono, to już funkcjonująca Kolej Metropolitalna GZM. Są to połączenia kolejowe Kolei Śląskich i POLREGIO dofinansowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

źródło: Materiały prasowe Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

link bezpośredni: Metropolia GZM

292285340_5972647466083967_2140251516217910625_n.png
292276440_5972647592750621_8189707982960243648_n.png

Tam, gdzie trasy oznaczone są żółtym i fuksjowym kolorem, pokazano nowe lub odnowione trasy, których realizacja jest możliwa dzięki dotacji rządowej Kolej+. Trasy kolejowe oznaczone są na granatowo i czerwono, to już funkcjonująca Kolej Metropolitalna GZM. Są to połączenia kolejowe Kolei Śląskich i POLREGIO dofinansowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

źródło: Materiały prasowe Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

link bezpośredni: Metropolia GZM

20 grudnia 2022r. Metropolia zaprosiła do udziału w kolejnej turze konsultacji społecznych dla studium wykonalności na temat drugiej pary torów na trasie Katowice-Gliwice. Metropolia współfinansuje koszty przygotowania tej dokumentacji. Spotkania z mieszkańcami na temat tej inwestycji zaplanowano na drugą połowę stycznia 2023r. 

 • Świętochłowice, 09 stycznia 2023, godz.: 17:00-19:00, Centrum Kultury Śląskiej, Krauzego 1  

 • Katowice:  10 stycznia 2023, godz.: 17:00-19:00, Szkoła Podstawowa nr 33, ul. Witosa 23  

 • Zabrze: 11 stycznia 2023, godz.: 17:00-19:00, ul. 3 Maja 91A, Miejski Ośrodek Kultury  

 • Ruda Śląska 12 stycznia 2023, godz.: 17:00-19:00, Dworcowa 33, Stacja Biblioteka – dworzec Ruda Chebzie  

 • Chorzów: 13 stycznia 2023, godz.: 17:00-19:00, Focus Hotel ul. Armii Krajowej 15

Z początkiem 2023 roku PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły postępowanie przetargowe dla projektu dotyczącego odtworzenia alternatywnego połączenia pasażerskiego Katowice-Tychy przez katowickie dzielnice Kostuchna i Murcki. Tym samym, jest to oficjalnie pierwszy ogłoszony przetarg z obszaru GZM w ramach Programu „Kolej+”.  Ogłoszone przez PKP PLK postępowanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn.: „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy – Katowice Murcki – Katowice Ligota linią kolejową nr 142”.

Zakres przetargu obejmuje m.in. przygotowanie koncepcji programowo przestrzennej (KPP), przygotowanie szczegółowej dokumentacji projektowej oraz projektu budowlanego, a także wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko.  Projekt obejmuje dokończenie rewitalizacji istniejącej linii kolejowej nr 142 Katowice Ligota – Tychy oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowo-drogowego poprzez budowę skrzyżowań dwupoziomowych i likwidację przejazdów kolejowo-drogowych.  Finalny dzień składania oferta przetargu ustalono na 10 lutego 2023. Czas przewidziany na opracowanie kompletnej dokumentacji to 32 miesiące od podpisania umowy. Wartość projektu „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy – Katowice Murcki – Katowice Ligota linią kolejową nr 142” jest wyceniana na około 143 mln zł netto.

źródło: Materiały prasowe Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

link bezpośredni: Metropolia GZM

W połowie lutego 2023r. PKP PLK ogłosiła przetarg „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (prawo opcji) w ramach projektu pn.: „Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice – Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie Katowice – Gliwice – Pyskowice Miasto” realizowanego w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku". Termin składania ofert wyznaczono do 22 marca 2023r.

Prace projektowe mają zostać wykonane na przestrzeni lat 2023 – 2025, a budowa ukończona przed końcem roku 2028. Szacowana wartość całego zadania (prace projektowe i budowlane) to 94 mln zł. 

Również w lutym 2023r., przy okazji debaty zorganizowanej przez Gazetę Wyborczą w ramach cyklu Miasta Idei przedstawiciele Kolei Śląskich oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii poinformowali o planach zacieśniania współpracy nad organizacją Kolei Metropolitalnej GZM.

 

Wskazano na potrzeby dokonania korekt rozkładów jazdy, zwiększania taktów poc. osobowych oraz nowe zakupy taborowe, głównie dla realizacji przewozów do lotniska w Katowicach Pyrzowicach. Jako ogromną szansę na rozwój postrzegano nową perspektywę unijną, w której aż 150 milionów euro zaplanowano na rozwój Kolei Śląskich, głównie pod kątem zakupu nowego taboru. Jak zaznaczył prezes Kolei Śląskich, Patryk Świrski, pierwszy typ projektu obejmuje zakup taboru kolejowego do przewozów o charakterze regionalnym (w sumie 22 pojazdy szynowe). Projekt przygotowuje Departament Komunikacji Regionalnej Województwa Śląskiego. Drugi typ projektu obejmuje rozbudowę i doposażenie zaplecza technicznego, którego realizację pozostawia się Kolejom Śląskim.

9 października 2023r. PKP PLK podpisały umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drugiego toru na trasie Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice oraz dodatkowych przystanków osobowych: Mikołów Reta, Mikołów Fabryczna (Osiedle Mickiewicza). Jest to jedno z kolejnych zadań rozwoju Kolei Metropolitalnej GZM.

 

"Przystanek Mikołów Jamna zmieni nazwę na Mikołów Kamionka. Trasa Katowice Ligota-Piotrowice-Mikołów: Kamionka, Reta, Centrum Przesiadkowe (dworzec autobusowo-kolejowy), Fabryczna (Osiedle Mickiewicza) – Łaziska Górne Brada – Orzesze – Orzesze Jaśkowice to kluczowe połączenie kolejowe dla powiatu mikołowskiego oraz południowych dzielnic Katowic, łączące ścisłe centrum z południowo-zachodnimi krańcami Metropolii." - podaje Transport GZM.

źródło: Transport GZM

link bezpośredni: Transport GZM, Facebook

9 listopada 2023r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły podpisanie umowy na zaprojektowanie linii, która połączy stację Pyskowice z centrum miasta. Zadanie jest realizowane z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.

Kolejowe połączenie stacji Pyskowice i Pyskowice Miasto umożliwi budowa zelektryfikowanej linii o długości 3 km. Odbudowana stacja Pyskowice Miasto zapewni lepszy dostęp do pociągów także osobom o ograniczonej możliwości poruszania się. Powstanie peron o długości 200 m z dojściem od ul. Szpitalnej.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę o wartości prawie 5 mln zł netto z wykonawcą prac projektowych w ramach zadania „Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice - Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice - Gliwice - Pyskowice Miasto”. Prace projektowe będą realizowane w latach 2023 – 2026. Budowa jest przewidziana na lata 2026 – 2029.

źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe

link bezpośredni: PKP Polskie Linie Kolejowe, komunikaty prasowe

​link bezpośredni: PKP Polskie Linie Kolejowe, Kolej wróci do centrum Pyskowic

Linię do Pyskowic Miasta odtworzy się w podobnym do jej oryginalnego przebiegu. Przewidywana prędkość maksymalna dla pociągów to 80 km/h, a ich długość to maks. 200 metrów. Szczegółowych danych dot. realizacji będzie można spodziewać się zapewne dopiero po zakończeniu etapu projektowego. Wykonawcą odbudowy linii zostało wybrane konsorcjum dwóch firm: Elkol z Bytomia i Metroprojektu Warszawa. Firmy te zaproponowały najniższą cenę, która była jedynym kryterium punktacji w przetargu. Odrzucone zostały oferty firm Databout, TPF, IDOM, BBF, oraz konsorcjum Mosty Katowice – Arcadis.

źródło: Rynek Kolejowy

link bezpośredni: Pyskowice: Jest umowa na projekt odbudowy linii do centrum

Również 9 listopada 2023r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przebudowę stacji Gliwice Łabędy. Wyposażona będzie w trzy perony z wiatami, ławkami, oświetleniem i nagłośnieniem. Przebudowany zostanie także wiadukt kolejowy przy ulicy Staromiejskiej, z którego możliwe będzie dojście do peronu 1, skąd odjeżdżają pociągi w stronę Katowic i Kędzierzyna Koźla. Nowy wiadukt powstanie także nad ul. Strzelców Bytomskich. Obiekt zostanie połączony z klatką schodową i windą z peronami 2 i 3, skąd można się dostać do Katowic, Pyskowic, Strzelec Opolskich i Opola. Stacja zostanie przystosowana także do obsługi dłuższych pociągów towarowych (do 750 m).  W ramach zadania planowana jest modernizacja ok. 40 km torów i sieci trakcyjnej oraz 90 rozjazdów. Prace obejmą także komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. ​

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z wykonawcą prac budowlanych w ramach zadania „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich E30 i E65 na obszarze Śląska, etap IIA: linia E30, stacja Gliwice Łabędy". Wartość prac to 425 mln zł netto ze środków budżetowych. Projekt powstaje we współpracy z miastem Gliwice. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2028 r.

źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe

link bezpośredni: PKP Polskie Linie Kolejowe, komunikaty prasowe

​link bezpośredni: PKP Polskie Linie Kolejowe, Kolej wróci do centrum Pyskowic

W niedzielę 10 grudnia 2023 r. pociągi Kolei Śląskich zadebiutowały na trasie S9: Częstochowa – Częstochowa-Raków – Poraj – Myszków – Zawiercie – Poręba – Siewierz – Mierzęcice – Pyrzowice Lotnisko – Miasteczko Śląskie Centrum – Tarnowskie Góry.

 

Linia jest obsługiwana z częstotliwością 10 par pociągów dziennie. Uruchomienie połączenia kolejowego do Katowice Airport było możliwe dzięki odbudowie i rewitalizacji linii kolejowej nr 182 Zawiercie - Tarnowskie Góry, zrealizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA przy wsparciu środków z Unii Europejskiej.

 

Do 2028 roku naprzeciwko stacji kolejowej „Pyrzowice Lotnisko” powstanie główny terminal pasażerski Katowice Airport, który ze stacją połączony będzie tunelem. Pomiędzy stacją a nowym terminalem znajdzie się centrum przesiadkowe ze stanowiskami dla autobusów, autokarów i busów.

źródło: Materiały prasowe Katowice Airport

link bezpośredni: Katowice Airport

ŹRÓDŁA I ILUSTRACJE • 

 

 • Ryszard Janecki, Grzegorz Kraoń, Aleksander Sobota, Renata Żochowska, Marcin Kłos, Piotr Soczówka 

  • Koncepcja Kolei Metropolitalnej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z wykorzystaniem metod inżynierii systemów (TOM 1) Praca naukowo-badawcza NB-259/RT5/2018, Politechnika Śląska, Katowice, grudzień 2018 r., Departament Komunikacji i Transport

  • Koncepcja Kolei Metropolitalnej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z wykorzystaniem metod inżynierii systemów (TOM 2) Praca naukowo-badawcza NB-259/RT5/2018, Politechnika Śląska, Katowice, grudzień 2018 r., Departament Komunikacji i Transportu

  • Koncepcja Kolei Metropolitalnej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z wykorzystaniem metod inżynierii systemów (TOM 3) Praca naukowo-badawcza NB-259/RT5/2018, Politechnika Śląska, Katowice, grudzień 2018 r., Departament Komunikacji i Transportu

  • Koncepcja Kolei Metropolitalnej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z wykorzystaniem metod inżynierii systemów (TOM 4) Praca naukowo-badawcza NB-259/RT5/2018, Politechnika Śląska, Katowice, grudzień 2018 r., Departament Komunikacji i Transportu

  • Koncepcja Kolei Metropolitalnej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z wykorzystaniem metod inżynierii systemów (TOM 5) Praca naukowo-badawcza NB-259/RT5/2018, Politechnika Śląska, Katowice, grudzień 2018 r., Departament Komunikacji i Transportu BIP opubl. przez Adamczyk Katarzyna

  • Koncepcja Kolei Metropolitalnej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z wykorzystaniem metod inżynierii systemów (TOM 6) Praca naukowo-badawcza NB-259/RT5/2018, Politechnika Śląska, Katowice, grudzień 2018 r., Departament Komunikacji i Transportu BIP opubl. przez Adamczyk Katarzyna

  • Koncepcja Kolei Metropolitalnej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z wykorzystaniem metod inżynierii systemów (TOM 7) Praca naukowo-badawcza NB-259/RT5/2018, Politechnika Śląska, Katowice, grudzień 2018 r., Departament Komunikacji i Transportu

 • Materiały prasowe Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Metropolia GZM

 • Materiały prasowe PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 • Materiały konsultacyjne do projektu Kolei Metropolitalnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Metropolia GZM

 • Materiały promocyjne i informacyjne Transport GZM, Metropolia GZM

 • Materiały promocyjne i informacyjne Kolej+, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

 

Portal Stacja Pyskowice Kolej Aglomeracyjna i Muzealna GOP wykorzystuje także materiały z pozostałych opracowań własnych, a także wiedzę pozyskaną i zapisaną dzięki wypowiedziom zgromadzonym podczas wywiadów i rozmów przeprowadzonych przez członków naszego zespołu z mieszkańcami, pracownikami kolei i firm powiązanych, świadkami wydarzeń; a także na grupach i forach dyskusyjnych, konferencjach i panelach oraz Śląskim Forum KRR, które zostało przekształcone w niniejszą witrynę w roku 2016.

Opracowali: Piotr Borowiak, Franciszek Krawczyk, Michał Zbiciak.

bottom of page