Zapisy prawne

Zapoznaj się z podstawowymi zapisami prawnymi, które mogą pomóc ci poruszać się w terenie oraz podejmować dyskusje w razie ewentualnej konfrontacji.

Art. 193 KK: Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 157 KW: Kto wbrew żądaniu osoby uprawnionej nie opuszcza lasu, pola, ogrodu, pastwiska, łąki lub grobli, podlega karze grzywny do 500 złotych lub karze nagany.

Pamiętaj: wykonując fotografie na terenie nieogrodzonym, dopóki jego zarządca lub właściciel nie każe ci go opuścić, możesz fotografować.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury - z upoważnienia ministra - na zapytanie nr 6633 w sprawie zakazu fotografowania obiektów kolejowych, podpisane przez  podsekretarza stanu, Juliusza Engelhardt. Warszawa, dnia 8 kwietnia 2010 r.

"Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych (Dz. U. Nr 264, poz. 2637) nie jest zabronione robienie zdjęć fotograficznych, filmowanie, szkicowanie i rysowanie obiektów kolejowych.

W związku z powyższym, jeśli fotografujący wykonuje amatorskie zdjęcia w miejscach ogólnodostępnych (publicznych), takich jak perony, pomieszczenia dworca, podjazd pod budynek dworca itp., specjalna zgoda na fotografowanie nie jest wymagana. Poza miejscami wyznaczonymi dla dostępu publicznego fotografujący powinien posiadać ważne zezwolenie wstępu na obszar kolejowy. Na wykonywanie zdjęć obiektów kolejowych w celach komercyjnych należy uzyskać zgodę zarządcy infrastruktury kolejowej lub przewoźnika kolejowego."

Pamiętaj: wykonując fotografie na terenie kolejowym, w tym na dworcach i w peronach danej stacji, możesz fotografować.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ochrona wizerunku, Art. 81: 

2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;

2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Pamiętaj: wykonując fotografie np. na imprezie kolejowej bądź na dworcu, jeśli ktoś z przypadkowych przechodniów jest jedynie elementem fotografii, a nie jego całością, możesz fotografować i publikować jego wizerunek.